Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony www.vtec.com.pl

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.vtec.com.pl jest Kamila Pietras prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VTEC Consulting Kamila Pietras w Bydgoszczy (85 – 027) przy ul. Jagiellońskiej 64/10, zwana dalej „Administratorem”. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób określony w niniejszej Polityce.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem email: kancelaria@vtec.com.pl


Postanowienia ogólne

VTEC Consulting Kamila Pietras jest Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku odwiedzaniem strony www.vtec.com.pl i korzystaniem z umieszczonego na niej formularza kontaktowego. W przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszej strony korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO między innymi świadczących dla Administratora usługi hostingu.

W naszych działaniach przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych klientów i kontrahentów. Jednym z kluczowych jej aspektów jest ochrona praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy Ustawie prawo telekomunikacyjne).

Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadającemu ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy polityki i procedury oraz regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zasad ochrony danych aby podnieść naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.


Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
Przetwarzane zgodnie z prawem.


Cele i zakres zbieranych danych osobowych:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

 • Udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ( RODO art. 6 ust 1 lit. B);
 • Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji w celu ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń (RODO art. 6 ust 1 lit. F);
 • Wysyłanie wiadomości o treści handlowej na wskazany w formularzu kontaktowym adres e-mail i numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda soboy, której dane dotyczą. (RODO art. 6 ust 1 lit. A); Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kancelaria@vtec.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.


Gromadzenie danych

W zakresie korzystania ze strony www.vtec.com.pl przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Nazwa Użytkownika podawana podczas autoryzacji;
 • Czas nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacja o przeglądarce;
 • Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www.vtec.com.pl


Kategorie danych jakie zbieramy:

Imię i nazwisko;
Adres e-mail;
Numer telefonu;
Adres IP komputera.
Państwa dane nie podlegają profilowaniu – to znaczy, że dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych oraz nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji na Państwa temat z innych źródeł.

Nie handlujemy danymi ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.


Kto może być odbiorcą Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych jest firma IT realizująca usługę utrzymania hostingu strony www i poczty elektronicznej;


Odnośniki do innych stron www

Strona www.vtec.com.pl zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i poufności danych obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy aby po przejściu na inne strony www zapoznać się z treścią polityki prywatności tam udostępnionej. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony www.vtec.com.pl .


Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

 • Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania kierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy;
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody.


Prawa osób, których dane dotyczą

 • Wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 • Żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).


Jak dbamy o przetwarzanie danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).


Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego


Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie www.vtec.com.pl jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie są profilowanie i nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Ciasteczka

Nasza strona korzysta z pliku cookie, czyli ciasteczka. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Plik cookie strony www.vtec.com.pl nie przechowuje poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.vtec.com.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.


Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania strony www.vtec.com.pl

CMSSESSID# – jest to ciasteczko sesyjne co oznacza, że jest ono usuwane z urządzenia użytkownika wraz z zakończeniem przeglądania strony. Ciasteczko to niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania strony i umożliwia korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie. Podmiotem umieszczającym pliki tej kategorii na urządzeniu końcowym użytkownika jest Administrator strony www.vtec.com.pl.