Regulamin

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla strony www.vtec.com.pl

Definicje

Usługobiorca – użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług strony www.vtec.com.pl;

Usługodawca – administrator strony www.vtec.com.pl, którym jest Kamila Pietras prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VTEC Consulting Kamila Pietras, ul. Jagiellońska 64/10, 85-027 Bydgoszcz, posiadająca NIP: 9532221120;

Strona – strona internetowa www.vtec.com.pl;

Formularz kontaktowy – nieodpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na Stronie umożliwiająca Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą;

Zakładka Opinie – nieodpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na Stronie umożliwiająca Usługobiorcy pozostawienie opinii o usługach świadczonych przez Usługodawcę na Stronie;

Zakładka Pojazdy – nieodpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na Stronie pozwalająca Usługobiorcy na bezpośrednie przejście ze Strony na stronę www umożliwiającą zwarcie umowy ubezpieczenia pojazdu u pośrednika Bezpieczny.pl;

Zakładka Życie – nieodpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na Stronie pozwalająca Usługobiorcy na bezpośrednie przejście ze Strony na strony www umożliwiające zawarcie umowy ubezpieczenia na życie u pośredników SWRN i Bezpieczny.pl;

Zakładka Podróż – nieodpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na Stronie pozwalająca Usługobiorcy na bezpośrednie przejście ze Strony na strony www umożliwiające zawarcie umowy ubezpieczenia podróżnego w towarzystwach Compensa i Concordia oraz u pośrednika Bezpieczny.pl;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych;

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa wykonywana przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania i przechowywania na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami);

Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

 

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa rodzaj i zakres usług wykonywanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.vtec.com.pl Został on sporządzony w związku z wymogami art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług strony www.vtec.com.pl.

 

Wymogi techniczne
Dla prawidłowego funkcjonowania usług świadczonych przez Usługodawcę na stronie www.vtec.com.pl potrzebne są:

aktywne konto email;
urządzenie z dostępem do Internetu;
przeglądarka obsługująca język html, JavaScript i pliki cookies.

 

Formy kontaktu z Usługodawcą
– nieodpłatnie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego na Stronie;

– Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 64/10, 85-027 Bydgoszcz;

– Adres email: kancelaria@vtec.com.pl;

– Telefon: +48 695 635 785.

 

Zastrzeżenia
Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Administrator może uniemożliwić dostęp do tych treści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

 

Rodzaj i zakres usług objętych regulaminem
Administrator za pośrednictwem strony świadczy:

Usługę Formularz Kontaktowy – umożliwiający kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą;

Usługi informacyjne – polegające na prezentacji oferty i danych kontaktowych Usługodawcy;

Usługę Opinie – umożliwiającą pozostawienie opinii o świadczonych przez Usługodawcę usługach na Stronie.

Oraz usługi bezpłatne polegające na przekierowaniu Usługobiorcy na strony umożliwiające zawarcie umów ubezpieczenia przy pomocy kliknięcia przycisku „Przejdź do strony”:

Pojazdy – bezpłatna usługa przekierowania Usługobiorcy ze Strony na stronę https://multiagent24.com.pl umożliwiającą zwarcie umowy ubezpieczenia pojazdu u pośrednika Bezpieczny.pl;

Życie– bezpłatna usługa przekierowania Usługobiorcy ze Strony na strony:

-https://vtec.benefity.swrn.org.pl/ prowadzoną przez pośrednika Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki;

– https://multiagent24.com.pl prowadzoną przez pośrednika Bezpieczny.pl;

umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia.

Podróż – bezpłatna usługa przekierowania Usługobiorcy ze Strony na strony:

– https://turystyka.compensa.pl/#VoyageInsurance/TripInformation?guid=90d0a03e-d31c-4dcd-b4bd-485fadc2411d prowadzoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa;

– https://multiagent24.com.pl prowadzoną przez pośrednika Bezpieczny.pl;

umowżliwiające zawierania umów ubezpieczenia.

 

Zawarcie i rozwiązanie umowy
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do jej zawarcia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy na Stronie bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi bez konsekwencji prawnych.

 

Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe zapisy na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znaleźć można w Polityce Prywatności.

 

Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na Stronie.

3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie.

4. Korzystanie przez Usługobiorcę ze usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2019